Работа на mkad под Windows XP

За работа на MAKD под windows XP е необходимо да се направи следното:

                Копирайте файлът mkadxp.arj.
                Деархивирайте го в отделна директория. Прочетете readme.rtf.
 
 

                Файловете autoexe.nt и config.nt да се копират в директорията c:\windows\system32.
                Дезархивира се файлът SDI-Visula32.zip в отделна директория.
                Стартира се програмата SDI.EXE. В основното меню се избира Install и след това се отговаря OK. Потребителя трябва да има права на администратор!
                Копира се файлът skeytsr.exe в директорията c:\mkad
                Копира се файлът l25.bat в директорията c:\mkad
                Инсталира се mkad.exe с дата след 15.02.2004 г.
                Копира са файлът MS-DOS Mkad.pif на desktot-a. От него се влиза в DOS за работа с MKAD.    Ако се прави нов shortcut, всички памети трябва да са AUTO, а EMS  да е None

           .       За печат на мрежови принтер в Autoexec.nt трябва да се добави командата:

 NET  USE  LPT2:   \\computername\printername

 

 

 
 

Особености при работа под Windows XP:

DОS прозореца се отваря на 50 реда, а се виждат 25. Трябва да се стартира файлът l25.bat

При работа с mbase.exe може да изчезва кирилицата. Тогава се натискат двата Shift-та докато се появи кирилицата

Драйверът за DPMI под DOS (dosx.exe) предоставя само 16 MB памет на програмата Mkad.exe. Затова може да има проблеми с работата с по-големи файлове (над 10 MB)

За да се печата директно от mkad, в меню параметри.плотер трябва да се избере директен печат.

Програмата skeytr.exe заема 36 KB от конвенционалната памет и затова mbase може да не може да се извика от mkad. Стартирайте mbase от командния ред.

На някои версии на XP файлът skeyvdd.dll и другите файлове *.DLL от c:\mkad трябва да се копира в директорията c:\windows\system32

  15.04.2004 г.